Externalitzar un servei té com a objectiu reduir els costos i alliberar recursos crítics perquè l'empresa pugui concentrar-se en fer créixer el seu propi negoci, optimitzant els seus processos per millorar els seus marges i competitivitat.

  • Elaboració de plans de manteniment. Manteniment preventiu.
  • Suport per a la contractació de manteniment.
  • Suport per a la contractació de subministraments.
  • Suport per a la contractació de serveis operatius.

Externalizar un servicio tiene como objetivo reducir los costes y liberar recursos críticos para que la empresa pueda concentrarse en hacer crecer su propio negocio, optimizando sus procesos para mejorar sus márgenes y competitividad.

  • Elaboración de planes de mantenimiento. Mantenimiento preventivo.
  • Apoyo para la contratación de mantenimiento.
  • Apoyo para la contratación de suministros.
  • Apoyo para la contratación de servicios operativos.